top of page

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Haberler ve Etkinlikler: Haberler ve Etkinlikler

Değerli Veri Sahibi,
Bu beyanın amacı kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) m. 10 çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu İstanbul Drive Yazılım ve Bulut Teknolojileri A.Ş. Şti.’dir (“Şirket”).

HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLERİZ?

Kişisel veriler genel olarak Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, diğer kanunlarda öngörülen sebeplerle ve hususiyetle abonelik sözleşmeleri çerçevesinde olmak üzere Şirket tarafından sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinin en iyi şekilde yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesi amaçlarıyla toplanır ve işlenir. Bu amaçların arasında:

 • Çeşitli kanallardan (online, tele-satış, direkt satış, bayi vb.) elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak ile abonelik sözleşmesi kurmak ve ifa etmek, hizmetleri iyileştirilmek, abonelik süresince müşteri memnuniyetini sağlamak, sözleşmenin sürdürülebilmesini teminen (gelen iptal başvuruları vs.) müşteriye alternatifler sunmak için iletişime geçmek,

 • Ürün-hizmet tanıtımı, bilgilendirme, reklam, kampanya, tarife ve diğer faydaları sunmak, strateji belirlemek ve ölçümlemek gibi pazarlama aktiviteleri ile tüketici tercihi analizi yapmak ve bu amaçla iletişime geçmek,

 • Hizmetlerimize ilişkin her türlü soru, talep ve şikâyete cevap vermek ve hizmet kalitesini geliştirici analiz çalışmaları yapmak, müşteri memnuniyetini ölçmek ve hizmetleri iyileştirmek,

 • Bakiye borç ve alacak tutarı ya da kullanım tutarı gibi verilere istinaden ödeme performansını değerlendirmek,

 • Cihaz (telefon, tablet, modem vb.) satış tekliflerini sunmak ve gerektiğinde cihaz değişimi yapmak,

 • Elektronik haberleşme dışında diğer hizmetleri kapsayan (örneğin sigorta, IT çözümleri, enerji vb.) karma kampanyalara yönelik tanıtım, teklif sunumu ve satış yapmak,

 • Satış sonrası hizmetleri sunmak,

 • 5651 sayılı kanun gereğince log kayıtlarını tutmak ve internet alışkanlıklarını çerezler aracılığıyla takip etmek,

 • Bayilik sözleşmelerinin gereklerini yerine getirmek,

 • Finansal raporlama ve analiz yapmak,

 • Dış kaynaklardan hizmet alımı yapmak,

 • Sistem ve uygulamalar üzerinde veri güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almak,

 • İlgili iş ortaklarımız ve sair üçüncü kişilerle sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerle ilgili finansal mutabakat sağlamak,

 • Faaliyetlerimiz gereği 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile sayılan kanunlara ilişkin ikinci mevzuat hükümleri, Vergi mevzuatından doğan yükümlülükler başta olmak, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili tüm mevzuat yükümlülüklerine ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının zorunlu kıldığı hallere uygun olarak yürütmek amaçlarıyla (“Amaçlar”) işlenebilmektedir.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NASIL İŞLER VE NASIL SAKLARIZ?

Yukarıda sayılan Amaçları gerçekleştirmek adına hizmetlerimizden yararlandığınız müddetçe ve mevzuatta belirtilen süreler kapsamında, genel nitelikli verileriniz ile özel nitelikli kişisel verilerden olup da kimlik belgelerinizde yer alan özel verileriniz (ör: engellilik durumu, kan grubu, din) (“Kişisel Veriler”) işlemekteyiz. Amaçları gerçekleştirmek için başkaca veriye ihtiyaç duymamız halinde Kişisel Verilerin kapsamına bu veriler de dahil edilebilir.

Kişisel Verileri otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle bayiler, iş ortakları, çağrı merkezleri, internet sitesi, mobil uygulamalar ve benzeri olmak üzere hizmet sağladığımız kanallar üzerinden sözlü, yazılı ya da elektronik olarak Amaçlar doğrultusunda toplar, işler, Şirket’e ait fiziki ve/veya elektronik arşiv ve bilişim sistemlerine naklederek hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda yine yukarıdaki Amaçlar doğrultusunda makul süre boyunca saklarız.

İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIR, YA DA BUNLARI BAŞKALARINA AKTARIR MIYIZ?

Kişisel Verilerin sadece ilgili/gerekli olanlarını Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve Amaçlarla bağlantılı olarak:

 • Sizinle genel olarak iletişim kurabilmemiz ve bu süreçleri yönetebilmemiz için çağrı merkezleri,

 • Abonelik sözleşmesi uyarınca ödeme ile ilgili işlemler için tahsilat şirketleri, e-arşiv fatura basım şirketi, basılı fatura işlemi için vergi dairelerince görevlendirilen şirketler, SMS ve fatura gönderim şirketleri,

 • Ödeme, para iadesi gibi süreçlerin yerine getirilmesi için bankalar, tahsilat merkezleri ve ödeme kuruluşları,

 • Satış kanallarımız olan ve sizinle iletişime geçen bayilerimizle,

 • Sunduğumuz hizmetler kapsamında yasal yetkilendirmelere sahip altyapı işletmecileri,

 • Satın aldığınız hizmete ilişkin kurulum yapılabilmesi amacıyla kurulum şirketleri,

 • Evrak gönderimi kapsamında kurye ve/veya kargo şirketleri,

 • Yazılım destek hizmetleri aldığımız, bu amaçla sınırlı olmak üzere, iş sürekliliğini sağlayan bilgi teknolojileri şirketleri,

 • Yetki vermiş olduğumuz temsilcilerimiz,

 • Hizmetlerinden faydalandığımız yurtiçi ve yurtdışı anket değerlendirme, yazılım ve teknik destek firmaları,

 • Hizmetinden faydalandığımız hukuk büroları, avukatlar, vergi danışmanları ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler,

 • Basın kuruluşları, bankalar, sigorta şirketleri, gurup şirketlerimiz ile bunların ilgili iş ortakları ve hizmet sağlayıcıları, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile diğer resmi merciler dahil elektronik haberleşme hizmetleri başta olmak üzere sunduğumuz hizmetlerin yukarıda belirtilen Amaçlarla geliştirilmesi ve yürütülmesi bakımından gerekli olan tüm diğer üçüncü kişilere paylaşım ve/veya aktarım yapılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜREÇLERİMİZİN HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel Verileri, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un öngördüğü ilkelere tam bir uyumluluk içerisinde, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işleriz.

Hukuki sebeplerimiz:

 • Günlük operasyonlarımızı gerek akdi hüküm ve şartlar tahtında, gerekse diğer kanun ve sair mevzuat kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklere uygun olarak yürütmek,

 • Şirketimizin meşru menfaatleri,

 • Diğer kanunlarda öngörülmesi,

 • Herhangi bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifası ve

 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER NELERDİR?

Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için gerekli tüm fiziki, hukuki ve teknik tedbirleri alıyor, makul ölçülerle gerekli denetim çalışmalarını yapıyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kanun uyarınca Kişisel Verilerinizin:

 • işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • işlenmiş olanlarının nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

 • işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı/paylaşıldığı kişiler hakkında bilgi edinme,

 • eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

 • Kanun’un öngördüğü şartlar oluştuğu taktirde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesi halinde bu durumun önceden paylaşılan/aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

 • kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında, Kişisel Verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde başvurularınızı bu linkindeki form ile aşağıda belirtilen kanallardan birini kullanarak;

 • Eğitim Mahallesi Eylül Sokak Aydın İş Merkezi No:2 Daire 6 Kadıköy / İstanbul,adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

 • Şirketimizin info@istabuldrive.com posta adresine veya

 • Kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak, Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usuller ile tarafımıza iletebilirsiniz.

Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler dikkate alınmayabilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, red nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

bottom of page